Nong Tang Lake in Xiangkhouang

Nong Tang Lake in Xiangkhouang